حقیقتِ واقعیت

به زبان ساده تمرکز، قدرت امتداد توجه است. اگر بتوانید توجه خود را روی یک موضوع ثابت نگاه دارید تا زمانی که توجه شما روی سوژه امتداد دارد در حال ارتباط مستقیم با سوژه هستید. تمرکز یک توانایی ذهنی و پیش نیاز یادگیری انسان‌هاست.

99,000,000 تومان

دگردیسی

به زبان ساده تمرکز، قدرت امتداد توجه است. اگر بتوانید توجه خود را روی یک موضوع ثابت نگاه دارید تا زمانی که توجه شما روی سوژه امتداد دارد در حال ارتباط مستقیم با سوژه هستید. تمرکز یک توانایی ذهنی و پیش نیاز یادگیری انسان‌هاست.

29,000,000 تومان

شروعی نو

به زبان ساده تمرکز، قدرت امتداد توجه است. اگر بتوانید توجه خود را روی یک موضوع ثابت نگاه دارید تا زمانی که توجه شما روی سوژه امتداد دارد در حال ارتباط مستقیم با سوژه هستید. تمرکز یک توانایی ذهنی و پیش نیاز یادگیری انسان‌هاست.

9,000,000 تومان