ایموشن مستر

مدیریت احساسات یکی از شاخصی ترین صفات بارز افراد توانمند است. چه در یک معامله کلان و چه در یک مذاکره باشید، از رفتار و حالات بروز احساسات شما نتیجه این معامله و مذاکره پیشاپیش معلوم است! مدیریت احساسات کلید شاخص موفقیت‌های چشمگیر  شماست.

5,000,000 تومان

رویای شفاف

به زبان ساده تمرکز، قدرت امتداد توجه است. اگر بتوانید توجه خود را روی یک موضوع ثابت نگاه دارید تا زمانی که توجه شما روی سوژه امتداد دارد در حال ارتباط مستقیم با سوژه هستید. تمرکز یک توانایی ذهنی و پیش نیاز یادگیری انسان‌هاست.

5,000,000 تومان

قدرت تمرکز

به زبان ساده تمرکز، قدرت امتداد توجه است. اگر بتوانید توجه خود را روی یک موضوع ثابت نگاه دارید تا زمانی که توجه شما روی سوژه امتداد دارد در حال ارتباط مستقیم با سوژه هستید. تمرکز یک توانایی ذهنی و پیش نیاز یادگیری انسان‌هاست.

4,000,000 تومان